Сентябрь 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  

Дикие животные

Акха джіаьла (акха джьаьлеш) д-, б— «енот», буквально «дикая собака», инг. акха джіали(-еш) д-, д-, кист. энот1(-иш) й — , й— из груз, знотіи, акк. экха джіали(-еш) д-, д-, итум. акха джіал(-еш) д-, д-;

Акха цициг(-аш) д-. д— «рысь, дикая кошка», инг. акха циск(- аш) д-, д — акк. экха цицак(-аш) д-, д-, кист, акха циск(-иш) д-, д — , итум. акха циск(-аш) д-, д-;

Бирдуолаг(-аш) 6-, б— «летучая мышь», Іимаьшк(-аш) д-, д — \бурдолг(-аш) 6-, 6-, акк. пирдуг(-аш) д-, д-, кист, пирдилг(-иш) д-, д-, чеб. пирдуолиг(-еш) д-, д-, итум. бирдуолаг(-аш) д-, д-;

Биццалдиг(-аш) д-, б— «лиса», инг. цогол(-ш) д-, д-, бац. цокіол(-и) д-, д-, кист, цхьуагилг(-иш) д-, 6-, чеб. цхьогал(-еш) д — , д-, итум. цхьогал;

Була(-наш) й-, й— «зубр», инг. акха уст (акха шерч) 6-, 6-, бац. акха пстіу(-пстарч) 6-, б— буквально «дикий бык», акк. була (булнаш) й-, й-, чеб. була (буланиш) й-, й-, итум. була(- наш) й-, й-;

Буорз (бералой) й-, й— «волк», нанабуорз «волчица», инг. бордз (берттий) 0-, 0-, нанабордз, бац. біьорці (біьарціелч) 6- , <3— «волк», нанобіьорці, акк. буорз (берзлой) й-, й-, нанаборз, кист, буардз (бертий) й-, й-, сунг буардз, чеб. буорз (барзилой) й-, й-, нанбуорз, итум. буорз (берзолой) й-, й-, нанбуорз;

ГІамарапхьагал(-ш) й-, й— «тушканчик», буквально «песоч­ный заяц», инг. гіамарпхьагал(-ш) й-, й-, акк. г1амарпхьагалг(- аш) й-, й-, кист, гіамарпхьагал(-иш) й-, й-;

ГІаьла (гіелий) 6-, д— «ланка» (самка оленя), инг. г/ал (гіелий) 6-, д-, акк. гіел(-анаш) 6-, д-, кист, гіуал(-анаш) 6-, д-, чеб. гіала(-ниш) 6-, б — итум. гіал(-анаш) 6-, д-;

Дахка (дехкий) 6-, д— «мышь», біаьрза дахка «крот», бук­вально «слепая мышь», инг. дахка (дехкий) 6-, 6-, бац. дахкі (дахкіерч) 6-, д-, акк. дахка (дехкий) 6-, 6-, кист, дахк (дехкий) б — , 6-, ламдахка «горная мышь», хьундахка «лесная мышь», 61аьрзадахка, чеб. дахк(-ий) 6-, 6-, итум. дарк(-ий) 6-, д

Декъийдуург (декъийдуурш) й-, й— буквально «едящие тру­пы», зоол. «емуранчик», инг. декъийдуарг(-аш) й-, й-, кист, дзир- гал(-иш) д-, д— «емуранчик, малая белозубка», итум. декъий­дуург, й-;

Джарг1а(-наш) й-, й— «свинья, свиноматка», инг. джарг!(- аш) й-, й-, акк. джарг1(-наш) й-, й-, кист. джерг!(-иш) й-, й-\сун — гхьакх(-рчий) й-, й-, итум. ж1арг! а(-ш) й-, й-;

Дзу (дзуьнаш) й-, й— «еж», инг. дзий (дзинаш) й-, й-, бац. бг1адж(-и) д-, д-, акк. дзу(-наш) 6-, <3-, кист. дзуба1(-иш) й-, й-, чеб. зу (зунийш) й-, й-, итум. дзуд1ам (дузд1емаш) й-, й-;

Дингад(-а) й-, й— зоол. «ласка зимой с белой шкуркой», инг. шурткъа(-ш) д-, д-, «ласка зимой и летом», бац. курцин(-и) д — , д-, акк. ц1ецайоккхург(-аш) й-, й-, кист, дингад(-иш) й-, й-, чеб. динегад(-еш) 6-, 6-, дингад(-аш) й-, й-;

Д1ама(-аш) й-, й— «барсук», инг. борцакх(-аш) й-, й-, акк. 6урцакх\бурзакх(-аш) й-, й~, кист, бурцукх(-иш) й-, й-, чеб. д1ам(- еш) й-, й-, итум. д! ам (д! аьмаш) й-, й-;

Лергйахар(-ш) й-, й— «заяц», инг. перг(-аш) й-, й-, бац. пхьак1ал(-и) д-, д-, акк. пхьагал(-ш) й-, й-, кист, пхьагал (пхьа — галиш) 6-, с?-, чеб. ларигяхериг(-еш) й-, й-, итум. лергд/аьхйерг й-;

Луом (лоьмаш) 6-, б— «лев», инг. лом(-аш) д-, д-, бац. лом, акк. луом (лоьмаш) д-, д-, кист, луам (луьмиш) д-, 6-, чеб. луом (луомеш) д-, д-, итум. луом (луомеш) д-, д-;

Лу(-наш) д-, д— «косуля», инг. лийг(-аш) д-, д-, акк. лу(-ш) д — , д-, кист, лоьг(-иш) д-, д-, чеб. лу (луниш) д-, д-, итум. лу(-наш) д-, д-;

Маймал(-ш) д-, д— «обезьяна», инг. маймал(-аш) д — д-, бац. маймули, акк. маймал(-ш) д-, д-, кист, меймун(-иш) 6-, д-, груз. маймуин, чеб. маймул(-еш) д-, д-, итум. маймул(-еш) д-. д-;

Масар(-ш) д-, д— «серна», инг. мосар(-аш) й-, й-, бац. масор (масерч) д-, д-, акк. масар(-аш) д-, д-, кист, масар(-рий) й-, й-, чеб. масар (масареш) д-, д-, итум. масар(-ш) д-, д-;

Мукдахка (мукдехкий) 6-, д— «крыса», инг. цицколг\цицхолг(- аш) й-, й-, акк. мукдахка (мукдехкий) 6-, д-, кист, вирдахк (вир — дехкий) 6-, б— буквально «ишачья, ослиная мышь», итум. мук- дарк (мукдеркий) 6-, б-;

Нал (неларчий) й-, й— «кабан, вепрь, дикая свинья», инг. нал(-аш) 6-, д-, бац. акхса кха(-рш) 6-, д-, акк. нал(-аш) й-, й-, кист, нал(-арчий) й-, чеб. нал(-еш) й-, й-, итум. нал(-иш) й-, й-

Оьпа(-наш) й-. й— «хомяк», инг. эп(-аш) й-, й-, акк. иэпа(- наш) й-, й-, кист, иеп(-аниш) й-, й-, чеб. иепу(-ниш) д-, д-, итум. оьпа (оьпарчий\-наш) й-, й-,

Пашбукъ(-аш) й-, й— «хорек, выхухоль» буквально «испус­кающий газы, или вонючка», акк. пашбукъ(-анаш) й-, й-, итум. пашбукъ(-аш) й-, й

Пийл(-аш) й-, й-, «слон», инг. пил(-аш) й-, й-, бац. спіило, акк. пийп(-аш) й-, й-, кист, спіило(-ш) й-, й— груз, спіило, чеб. пил (пилеш) й-, й-, итум. пийл(-аш) й-, й-;

Пхьагал(-ш) 0-, й— «заяц», инг. пхьагал(-аш) 0-, й-, бац. пхьакіал(-и) 6-, 6-, акк. пхьагал(-еш) й-, й-, ціийнпхьагал «кро­лик», кист, пхьагал(-иш) й-, й-, лаьттпхьагал(-иш) й-, й— «зем­ляной заяц», пхьагал(-еш) й-, й-, итум. пхьагал(-еш) й-, й-;

Сай (саьш) 6-, д— «олень», инг. сай (саьрч) 6-, 6-, бац. саг(- ар) 6-, 6-, акк. сай (сеш) 6-, 6-, кист, сей (сеш) 6-, д-, чеб. сай (сеш) 6-, д-, итум. сай (сеш\сенаш) 6-, <3-;

Салор(-аш) д-, б— «куница», инг. соалар(-аш) д-, д-, акк. салуор(-ш), кист, салуар(-иш) 6-, д-, чеб. салловр(-еш) д-, д-, итум. салуор(-иш) д-, д-;

Суосакх(-аш) й-, й— «рогач» (кавказский горный козел), акк. суосакх(-аш) й-, й-, чеб. суосакх(-еш) й-, й-;

Тарсал(-ш) й-, й— «белка», инг. біарашдуург(-аш) й-, й-акк. цехцалдие(-ш) д-, д-, кист, цикъо(-ш) й-, й-, груз, цикъви, чеб. тарсал\тарсил(-еш) й-, й-, итум. тарсал(-ш) й-, й-;

Туотал(-ш) й-, й— «медвежонок», инг. чайтоанг(-аш) й-, й — , акк. чанкіорни(-еш) й-, й-, кист, туотал(-иш) й-, й-, чеб. та — туолиг (татуолгеш) й-, й-, итум. туатал(-ш) й-, й-;

Хешт(-аш) д-, д— «выдра», инг. хешт(-аш) д-, д-, акк. хеш — тиг(-аш) 6-, 6-, кист, хиешт(-аниш) д-, д-, чеб. хиешт (хиеш — теш) д-, д-, итум. хештиг(-аш) д-, д-;

Хиндакха (хиндехкий) 6-, д— «водяная крыса», инг. хингдах — ка (хиндехкий) 6-, 6-, акк. хиндахк (хиндехкий) 6-, д-, кист, хидахк (хидехкий) 6-, д-, чеб. хиндахк(-ий) 6-, 6-, итум. хиндарк (хиндер — кий) 6-, д-;

Хьех (хьехарий) д-, д— «дагестанский тур», инг. хьагі(-аш) 6-

, д-, бац. хьахь(-ар) 6-, 6-, кист, хьах (хьохарий) 6-, 6-, чеб. хьиех

(хьахниериш) й-, й-, итум. хьах (арий) 6-, д-;

Цестарг(-аш) й-, й— «белка», инг. біарашдуург(-аш) й-, й-, акк. цехцалдие(-ш) д-, 6-, кист, цикъо(-ш) й-, й— из груз, цикъ­ви, итум. циестарг(-аш) й-, й-;

Ц1уокъалуом (ціуокьалоьмаш) д-, б— «тигр», инг. ц1окъалом (ціуокьаломаш) д-, д-, акк. ц/окъалуом (ц1уокъалоьмаш) д-, д-, кист, ц/уакълуам (ц1уакълуьмиш) д-, д-, чеб. ц1уокъолуом (ц1уокъолумеш) д-, д-, итум. ц1уокъ (ціоькьаш) д-, д-;

Ц1окъберг(-аш) й-, й— «барс, рысь», инг. ц1окъ(-аш) д-, 6-, акк. Іекха цицак(-аіи) д-, д— буквально «дикая кошка», кист. акхциск(-иш) д-, д-, чеб. ціокьбіариг (ціокьбіаргеш) й-, й-;

Цхьогал(-ш) д-, д— «лиса», инг. цоагал(-ш) 6-, д-:бац. цок! ал(- и) д-, д-, кист, цхьуагилг(-иш) д-, д-, чеб. цхьогал(-еш) д-, д-, итум. цхьогал(-иш) д-, д

Ча(черчий) й-, й— «медведь», инг. ча(черч) й-, й-, бац. ча(- черч) 6-, д-, акк. ча(черчий) й-, й-, кист, ча(чврчий) й-, й-, чеб. ча(черчий) й-, й-, итум. ча (черчий\чарчий) й-, й-;

Чайта1(-аш) й-, й— «медвежонок», инг. чайтоанг(-аш) й-, й — , акк. чанкіорни(-еш) й-, й-, кист, чейтотул(-иш) й-, й-, чеб. чайтаЦ-ш) й-, й-, итум. чейкіорхіи(-еш) й-, й-;

Чагіалкх(-аш) й-, й— «шакал», акк. чагіанкх(-аии) й-, й-, кист. тіур(-аниш) й-, й

Шаткъа(-наш) 6-, д-, «ласка летом», инг. шурткъа\шорт — къа(-ш) д-, д-, бац. курцин(-и) д-, д— «ласка зимой и летом», акк. динберг(-аш) й-, й-, кист, шаткъ(-аниш) д-, д-;

Шо(-наш) 6-, 6— «самка тура», инг. шун (шоннаш) д-, д-, бац. шун(-и) д-, д— кист, шуа(-наш) д-, д-, итум. шуо б-;

Шоьккарие(-ш) й-, й— «лань», кист, шуаккарие(-ш) й-, й-, чеб. шуоккар(-еш) й-, й-, итум. иіоьккари(-еш) д-, д-;

Экха (акхарой) д-, д— «зверь», инг. аькха (оакхарий) д-, д-, бац. акх(-и) д-, д-: акк. экха (акхарой) й-, й-, кист, экха (экхарий) д-, д-, чеб. акхе (акхорой) д-, д-, итум. экха(-наш) д-, д-;

Комментарии запрещены.